Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng

Lãnh đạo

TS. Park Young June

Hiệu trưởng danh dự game bắn cá online

GS.TS. Sử Đình Thành

Hiệu trưởng UEH phụ trách game bắn cá online

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách UEH

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, game bắn cá online

Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo

TS. Thái Kim Phụng

Phó Hiệu trưởng game bắn cá online

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh

Phó Hiệu trưởng game bắn cá online